Regulamin sklepu

 

Regulamin
sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz
świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie JagaMajaga.pl

Niniejszy
regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem JagaMajaga.pl.

I. Definicje

 • Sprzedawca/Usługodawca – Agnieszka Pytlińska
  prowadząca działalność pod nazwą Corpicorn Agnieszka Pytlińska z siedzibą
  przy ul. Zygmunta Starego 2b/3, 67-400 Wschowa, NIP: 925-177-24-14.
 • Regulamin – niniejszy regulamin; W
  zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
  regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze
  zm.).
 • Klient/Kupujący – osoba fizyczna (w tym
  również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca
  osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a
  która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu
  Internetowego.
 • Konsument – rozumie się przez to osobę
  fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z
  prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługa – usługa świadczona przez
  Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych
  Towarów.
 • Produkt – Towary i Usługi wymienione,
  opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w
  rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z
  wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny
  pod adresem jagamajaga.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić
  Produkt.
 • Strona – Usługodawca i Klient.
 • Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona
  www znajdująca się pod adresem www jagamajaga.pl.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta
  określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające
  bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
  Sklepu Internetowego.

II. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady
  dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego
  sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest udostępniony
  Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie, która
  umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą
  systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie
  oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta
  postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach
  określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin jest dostępny na
  stronie http://jagamajaga.pl/regulamin-sklepu/
 5. dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie,
  która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za
  pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 6. Kontakt z Usługodawcą można
  uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@corpicorn.pl
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w
  Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym
  Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 8. Sklep Internetowy prowadzi
  sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

III. Ogólne informacje dotyczące Produktów oraz
licencji na korzystanie z Produktów

 1. Na Produkty oferowane w Sklepie
  Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na
  korzystanie z Produktów.
 2. Produkty e-booki, wzory oraz
  kursy online sprzedawane są w wersji „elektronicznej” co oznacza, że
  Produkt jest dostępny do pobrania ze Strony Sklepu w formie pliku PDF.
 3. Wszystkie Towary oferowane w
  Sklepie Internetowym są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad
  fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

IV. Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć
  włączoną obsługę javascript oraz plików cookies..
 2. W celu korzystania ze Sklepu
  Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta
  poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania ze Sklepu
  Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są
  niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów
  statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala.
  Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików
  „cookies” dostępny http://jagamajaga.pl/polityka-prwatnosci/.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich
  starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z
  wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i
  przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za
  możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub
  części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 5. Korzystanie ze Stron Sklepu
  Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet,
  która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności
  komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści
  przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych
  osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi 
  w pkt IX Polityka Prywatności.
 6. Sprzedawca oświadcza, że nigdy
  nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich
  starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron
  Sklepu.
 8. Treść zawieranych Umów
  Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana
  Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Klient nie może umieszczać na
  Stronie Sklepu treści bezprawnych.

V. Składanie i przyjmowanie Zamówień

 1. Kupujący składa Zamówienie
  poprzez:
  a) wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie
  Internetowym,
  b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, którego
  wzór został zamieszczony w Sklepie Internetowym
  c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu
  Internetowego.
 2. Zamówienia można składać 24
  godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie będzie uznane za
  złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane
  pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności
  numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku gdy
  podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym.
  Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do
  anulowania Zamówienia.
 4. Każde prawidłowo złożone
  Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia
  oraz Kupującego.
 5. Sprzedawca potwierdza złożenie
  Zamówienia poprzez wiadomość email.
 6. W przypadku niemożności
  realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z
  uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu,
  Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi
  niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin
  realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania
  nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa
  bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność
  wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić
  wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia,
  o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.

VI. Zasady dostarczania Zamówień.

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione
  Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Towary mogą zostać dostarczone
  w następujący sposób:
  i. Pobranie ze Strony Sklepu – Dostarczenie Towaru będzie przebiegało w
  następujący sposób:
  a. Po opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu opłaty adres www do pobrania
  Produktu zostanie przesłany na adres email Klienta. Pobrać Produkt będzie
  można maksymalnie 3 razy w ciągu 14 dni od daty zakupu.

  ii. Za pośrednictwem Poczty Polskiej –Dostarczenie zamówionego Towaru
  nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej przy czym orientacyjny termin
  dostawy na terenie Polski wynosić będzie około 2 dni robocze od dnia
  przyjęcia Zamówienia – opcja ta jest dostępna dla produktów fizycznych.

VII. Zasady i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na
  Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN). Cena podana na
  Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania
  Zamówienia.
 2. Podane ceny nie obejmują
  kosztów wysyłki.
 3. Na każdy sprzedany Produkt
  Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę).
 4. Kupujący wyraża zgodę na
  wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie
  adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w
  szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z
  załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również
  do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z
  rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie
  przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz
  trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. Numer konta Sprzedawcy jest
  następujący:
  36 1140 2004 0000 3002 7937 0288
 6. Numer konta jest podany na
  Stronie Internetowej i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem
  Zamówienia.
 7. W Sklepie dostępne są wyłącznie
  następujące formy płatności:
  I. Przelew on-line z banku internetowego.
  i. W celu skorzystania z tej formy płatności Klient posiadać konto w banku
  internetowym.
  ii. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia
  zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje
  anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po
  wpłynięciu całej należności na konto Sprzedawcy.

VIII. Koszt dostawy

 1. Wysokość opłat uzależniona jest
  od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 2. W zależności od wybranej przez
  Klienta formy dostawy koszty dostawy wynoszą:
  i. W przypadku pobrania ze Strony Sklepu – 0 zł;
  ii. W przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej – 15 zł;

IX. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę
  na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
  składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia
  wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia
  umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o
  ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
  wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do
  zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
  upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a
  konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły,
  ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
  granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
  później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał
  jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty
  dokonania przedpłaty.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy,
  o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono
  zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 3. Zastrzega się, że nie wiążą
  Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią
  niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art.
  385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne
  dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały
  zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za
  niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy
  zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem
  terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na
  informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich
  oryginalnego opakowania;
  c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy
  wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
  przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
  których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f. dostarczania prasy;
  g. usług w zakresie gier hazardowych.

X. Tryb postępowania Reklamacyjnego

 1. Produkty posiadają gwarancję
  Sprzedawcy (gwarant). Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego
  opisie na Stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są
  określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 2. Reklamacje powinny być składane
  pisemnie (listownie, e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w
  postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej biuro@corpicorn.pl.
 3. Rozpatrzenie reklamacji
  następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Do reklamacji oraz
  odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w
  stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002
  roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
  Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca
  2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz.
  271 ze zmianami).
 5. W przypadku sprzedaży
  niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w
  artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów
  bezwzględnie obowiązujących.

XI. Polityka prywatności

 1. W trakcie składania Zamówienia,
  Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie
  danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w
  związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma
  prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego,
  w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji
  Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim.
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
  Zamówienia jest Agnieszka Pytlińska prowadząca działalność pod nazwą Corpicorn
  Agnieszka Pytlińska z siedzibą przy ul. Zygmunta Starego 2b/3, 67-400 Wschowa,
  NIP: 925-177-24-14.
  Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym
  Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są
  chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
  osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18
  lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144,
  poz. 1204 ze zm.).
 3. Szczegółowe informacje
  dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności
  dostępnej: http://jagamajaga.pl/polityka-prwatnosci/.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Umowa Sprzedaży
  podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych
  niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca
  2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271
  ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz.
  1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.
  1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowania
  niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży
  między Sklepem a Klientami:
  i. będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według
  przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia
  17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze.
  zm.),
  ii. nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze
  względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie
  prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do
  Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
  Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Data opublikowania Regulaminu 15.02.2020 r.